Wprowadzając koncepcję JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO ustawodawca zaproponował kilka uproszczeń, które oszczędzają czas i koszty tym podmiotom, które nie potrzebują rozbudowanej sprawozdawczości.

Z naszej praktyki wynika, że wiele spółek, które mogłyby stosować uproszczenia dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO, tego nie robią, co często wynika z nieświadomości, że Ustawa o Rachunkowości takie uproszczenia zawiera lub z obawy, że przepisy te będą niewłaściwie zastosowane.

Trzeba przyznać, że zrozumienie kryteriów i samych uproszczeń możliwych do zastosowania jest wyzwaniem, dlatego powstała nasza strona, blog oraz ebook, który w prosty i graficzny sposób wyjaśnia zawiłości tych przepisów.

Jednostka mikro

Status JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO to przede wszystkim przywilej sporządzenia sprawozdania finansowego w znacznie uproszczonej formie.

Sprawozdanie finansowe JEDNOSTKI MIKRO jest bardzo krótkie, zawiera tylko kilka not i znacznie krótszy bilans oraz rachunek zysków i strat.

JEDNOSTKA MIKRO nie musi sporządzać zestawienia zmian w kapitale, ani rachunku przepływów pieniężnych. Warto także wspomnieć, że JEDNOSTKA MIKRO nie posiada obowiązku przygotowywania sprawozdania z działalności.

Jednostka mała

JEDNOSTKA MAŁA z kolei jest obowiązana sporządzić nieco dłuższe sprawozdanie finansowe, ale wciąż nie jest to tyle informacji, które są wymagane dla jednostek nie stosujących uproszczeń.

JEDNOSTKA MAŁA również nie musi przygotowywać zestawienia zmian w kapitale, ani rachunku przepływów pieniężnych, ani sprawozdania z działalności.

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale jest dla wielu księgowych prawdziwą zmorą. Najczęściej robi się to raz do roku, więc to, czego nauczyliśmy się w zeszłym często umyka i historia powtarza się od nowa.

Czy coś jeszcze oprócz sprawozdania finansowego JEDNOSTKA MAŁA i JEDNOSTKA MIKRO może zrobić prościej?

Tak, jednostki te mogą prowadzić znacznie prostszą księgowość.

Dzięki braku obowiązku stosowania niektórych zasad rachunkowości określonych w Ustawie o Rachunkowości, prowadzenie ksiąg staje się mniej skomplikowane.

Jakie to są uproszczenia? Opisałyśmy je szczegółowo w naszym ebooku. Zależą one od rodzaju formy prawnej danej jednostki oraz oczywiście od jej statusu JEDNOSTKI MAŁEJ lub MIKRO.

Ciekawostką jest to, że bez względu na status, każda jednostka, która spełnia określone limity, ma prawo do zastosowania niektórych uproszczeń w stosowaniu zasad rachunkowości.

Aby skorzystać z tego przywileju, jednostka nie musi posiadać statusu JEDNOSTKI MIKRO czy MAŁEJ.

Nie należy przy tym zapominać, że stosowane uproszczenia powinny być udokumentowane:

  1. W uchwale podjętej przez odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe,
  2. W polityce rachunkowości podmiotu,
  3. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Więcej przeczytasz o tym w naszym wpisie: Co zrobić, aby móc zastosować uproszczenia dla jednostek mikro i jednostek małych?