Zapewne wiele osób zastanawia się czy po spełnieniu odpowiednich kryteriów można automatycznie zastosować uproszczenia dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO? Przeczytaj ten wpis, a poznasz odpowiedź na to pytanie.

Prawo do zastosowania uproszczeń nie działa automatycznie – odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe powinien podjąć decyzję o woli ich stosowania z początkiem nowego roku obrotowego.

Jest to obowiązek, który literalnie wynika z Ustawy o Rachunkowości, nie ma więc od niego wyjątku.

Co to oznacza, że odpowiedni organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe powinien podjąć decyzję? Rozłóżmy to pytanie na dwie części:

  1. Na początku, czym jest decyzja? Najczęściej będzie to forma uchwały.
    Ustawa o Rachunkowości nie precyzuje co konkretnie oznacza “decyzja”, jednakże w praktyce w tym przypadku, przyjęto, że powinna być podjęta uchwała.
  2. Następna kwestia, jaki to organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe?
    Ustawa o Rachunkowości podaje, że jest to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Jest to długa definicja, która najczęściej odnosi się do zgromadzenia wspólników w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku spółki akcyjnej będzie to zgromadzenie akcjonariuszy, z kolei, jak czytamy powyżej, w przypadku spółki osobowej wspólnicy. W niektórych spółkach może pojawić się też rada nadzorcza.

Widzimy więc, że punktem wyjścia jest sprawdzenie jaki organ zatwierdza sprawozdanie finansowe, a następnie upewnienie się, że organ ten podejmie decyzję o stosowaniu uproszczeń dla JEDNOSTKI MAŁEJ i JEDNOSTKI MIKRO.

Należy także pamiętać, że w praktyce przyjmuje się, że uchwała powinna być podjęta z początkiem nowego roku obrotowego. Podjęta uchwała powinna być napisana w taki sposób, aby odnosiła się do danego roku obrotowego, ale i także do lat następnych, pod warunkiem, że jednostka wciąż spełnia kryteria dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO.

Co powinna zawierać uchwała? Sam tekst nie musi być długi, natomiast muszą pojawić się w nim odniesienia do uproszczeń, które dana jednostka zdecyduje się zastosować.

Czy o coś jeszcze należy zrobić? Tak, nie można zapominać o podstawowym dokumencie, jakim jest polityka rachunkowości. Nie powinien to być dokument zawierający zapisy, które schowane do szuflady nikomu nie służą.

Polityka rachunkowości powinna obejmować określenie rachunkowości danego podmiotu, a przede wszystkim opis podejścia i dokumentacji transakcji, które jest spójnie i konsekwentnie stosowany, tym samym stanowiąc linię obrony w razie potencjalnej kontroli.

Zawsze można osobie kontrolującej pokazać, że dany temat był przedmiotem dogłębnej analizy, odpowiednie czynniki i argumenty zostały przeanalizowane i jednostka podjęła taką a nie inną decyzję odnośnie ujęcia w księgach.

Tym samym podjęcie tak kluczowej decyzji, jaką jest stosowanie uproszczeń dla JEDNOSTEK MAŁYCH i JEDNOSTEK MIKRO powinno być objęte zapisem w polityce rachunkowości.

Konieczne jest także dodanie krótkiego opisu zastosowanych uproszczeń we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z naszym wpisem dotyczącym kryteriów stosowania uproszczeń, zachęcamy, aby i weryfikacja spełnienia kryteriów także była dokonana w formie pisemnej.

Po opracowaniu odpowiedniego, krótkiego szablonu wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż 10 minut, a będziemy posiadać konkretną i jasną dokumentację uzasadniającą stosowane podejście.