Regulamin Sklepu

Sklep internetowy WF, dostępny pod adresem internetowym wlasnafirma.biz/sklep/ oraz sprawozdaniefinansowe.eu prowadzony jest przez Izabelę Kraśnicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8992352840, REGON 381410582 oraz Agnieszkę Kalandyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MADG Agnieszka Kalandyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8392657442, REGON 364470637.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz zapisu do newslettera – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zapisanie do newslettera. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Plik („Produkt”) – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności produkty excel i word oferowane przez AF oraz MADG za pośrednictwem Sklepu, w ramach dostarczania treści cyfrowych w niematerialny sposób. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Sklep – prowadzona przez TWF platforma teleinformatyczna, umożliwiająca
Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Plikami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży. Sprzedawca („WF”) – Izabela Kraśnicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka („AF”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8992352840, REGON 381410582 oraz Agnieszka Kalandyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MADG Agnieszka Kalandyk („MADG”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8392657442, REGON 364470637.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – prowadzona przez WF platforma teleinformatyczna, umożliwiająca Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Plikami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży.

Sprzedawca („WF”) – Izabela Kraśnicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka („AF”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki, NIP 8992352840, REGON 381410582 oraz Agnieszka Kalandyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MADG Agnieszka Kalandyk („MADG”) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8392657442, REGON 364470637.

Strony – Klient oraz Sprzedawca.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Adres Sprzedawcy: Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka, , ul. Marii Konopnickiej 16, 55 – 011 Siechnice, MADG Agnieszka Kalandyk. wl. Rzeźbiarska 1/9, 51-629 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@wlasnafirma.biz
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 0048 608 665 524, 0048 502 184 711
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski S.A. IBAN: PL 38 1050 1575 1000 0092 6040 9223 SWIFT: INGBPLPW
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 -15.00.

W ramach prowadzonego Sklepu, Sprzedawca oferuje sprzedaż treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika. Treści cyfrowe to narzędzia elektroniczne, e – booki, webinary, nagrania audio, transkrypcje, materiały wizualne, materiały do druku oraz szkolenia oparte na aplikacjach MS Office 2016: Word, Excel oraz Power Point. W ramach prowadzonego Sklepu, Sprzedawca oferuje sprzedaż usług w ramach prowadzonych działalności Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka oraz MADG Agnieszka Kalandyk.

A. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1 Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.1.1 Urządzenia końcowe ze standardowym systemem operacyjnym, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu jak podano
na przykładach poniżej:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
  JavaScript i cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java,
  JavaScript i cookies.

3.1.2 Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3.1.3 Zainstalowany program FlashPlayer.

3.2 Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Produktów, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

 • posiadanie pakietu Microsoft Office 2016,
 • posiadanie pakietu Microsoft Office w wersji sprzed 2016, jednak wtedy Sprzedawca nie gwarantuje, iż wszystkie funkcje Produktów będą dostępne.

3.3 Usługi świadczone przez Sprzedawcę typu konsultacje wymagają zastosowania
komunikatorów internetowych, umożliwiających komunikację typy Skype lub
Microsoft Teams lub tym podobne.

B. INFORMACJE OGÓLNE

3.4 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3.5 Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, aby sklep funkcjonował prawidłowo. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w działaniu Sklepu. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu należy zgłaszać na: kontakt@wlasnafirma.biz. W wiadomości Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości w działaniu sklepu. Sprzedawca rozpatrzy wszelkie tego typu reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail.
3.6 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

C. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.7 W ramach prowadzonego Sklepu, Sprzedawca oferuje sprzedaż treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.
3.8 Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Klient powinien się zapoznać, a w razie wątpliwości powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
3.9 W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), a następnie po przejściu do koszyka (lub równoznacznego) i wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa produktu, jak również wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
3.10 Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamówienie”.
3.11 Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.12 Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
3.13 Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, nastąpi etap, w którym Klient powinien wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem punktu 5.2 poniżej. Użytkownik ma prawo na tym etapie do odstąpienia od umowy. W momencie, gdy płatność zostanie zrealizowana Klient zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia, co oznacza także zawarcie umowy pomiędzy Stronami. Potwierdzenie jej zawarcia zostanie także przesłane Klientowi na adres e-mail, który podał.
3.14 Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie jako anonimowy podmiot. Nie może także dokonać zakupu posługując się pseudonimem.
3.15 Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
3.16 Zakazane jest przekazywanie treści bezprawnych podczas korzystanie ze Sklepu, a w szczególności przesyłanie takich treści przy użyciu formularzy dostępnych w Sklepie.
3.17 Klient może zapisać się do newslettera za pośrednictwem strony. Wówczas Sprzedawca będzie świadczył Klientowi usługi przesyłania Klientowi wiadomości drogą e-mail, które będą zawierać informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapisanie do newslettera następuje drogą wypełnienia i przesłania formularza zapisu lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania zamówienia. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, który znajduje się w każdej otrzymywanej przez Klienta komunikacji.
3.18 Sprzedawca przy każdym produkcie i usłudze poda stosowną informację, które usługi i produkty są odpłatne, a które nie.
3.19 Realizacja zamówienia dla produktów rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone
oraz opłacone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
3.20 Wpływ środków na konto jest jednoznaczny ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi. Złożenie przez Konsumenta żądania rozpoczęcia świadczenia usługi powoduje przekazanie Produktu do pobrania drogą elektroniczną i jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
3.21 WF zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
3.22 Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3.23 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
3.24 W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
3.25 Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub będzie ustalana przez Sprzedawcę i Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
3.26 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych
do realizacji.
3.27 Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty bez uprzedzenia.
3.28 Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością WF, lub WF posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2019 r. Nr 1231 z późn. zm.).) oraz prawa własności przemysłowej (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Dz. U. z 2020 r. Nr 286 z poźn.zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem
oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3.29 Użytkownik, który nabył Produkty w Sklepie, może użytkować ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. Nr 1231 z późn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu produktu lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
3.30 Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

5.1 Klient może korzystać z następujących metod płatności: Płatności elektroniczne.
5.2 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
5.3 Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
5.4 Realizacja zamówień Produktów nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep
wpłaty.
5.5 Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik nie wyraża takiej zgody, powinien zaznaczyć tą informację w komentarzu do zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik nie otrzyma faktury w wersji elektronicznej.
5.6 W przypadku wyboru realizacji zamówienia poprzez system płatności internetowych, ze względu na charakter i funkcjonalność powyższych płatności, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną.
5.7 Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić przelewem na konto Sklepu. Nie można wybrać formy płatności za pobraniem.

Zamówiony Produkt zostanie wysłany na wskazany przez kupującego adres e-mail. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (aplikacje obsługujące płatności) do kilku dni (zwykły przelew).

7.1 Umowa zostaje zawarta na czas realizacji procesu sprzedaży, tj. do momentu przesłania e-maila z zakupionym Produktem/Produktami.

8.1 Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Użytkownik może:
8.1.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że WF niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
8.1.2 żądać wymiany Produktu na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
8.2 Użytkownik może zgłaszać reklamacje za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, mailową na adres kontakt@wlasnafirma.biz lub telefoniczną.
8.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.).

9.1 W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez WF o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą przesłania Produktu drogą e-mailową. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie produktów po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.
9.2 Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres e-mail kontakt@wlasnafirma.biz.
9.3 W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. WF nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
WF dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.4 Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym punkcie oraz wynikających z Ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 Nr 287 z późn. zm) przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego punktu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
10.4 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.5 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
10.5.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
10.5.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
10.5.3 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10.6 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.7 Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje dane dotyczące zakupu w Sklepie. UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych pozycji elektronicznych.